Blog

mount NTFS partition (windows XP partition 2) on tmhcm01 hot spare hdd (9.1.1)

 •  ntfs-3g -o umask=0000 /dev/da1s2 /mnt/R1/tm01

Mount NTFS partition as system start (9.1.1)

 • nano /etc/fstab
 • insert this line at the end of file : /dev/da1s2 /mnt/R1/tm01 ntfs rw,late,mountprog=/usr/local/bin/ntfs-3g 0 0
 • mount -uw /
 • cp /etc/fstab /conf/base/etc/fstab
 • mount -r /
 • reboot freenas to check if it works

viewing the current state of Interfaces

 • systat -ifstat

 

 

To install NTFS-3G if you don't have it on, do:
# portmaster sysutils/fusefs-ntfs

 

Next, create a symbolic link from the newly-installed /usr/local/bin/ntfs-3g into /usr/sbin/:
# ln -s $(which ntfs-3g) /usr/sbin/mount_ntfs-3g

Modify your /etc/rc.conf to contain:
fusefs_enable="YES"

Provided you know on which hard-disk (based on make/model/capacity of the device) your NTFS partition resides, you can figure out it’s exact device node in FreeBSD:
# egrep 'ad[0-9]|cd[0-9]|da[0-9]' /var/run/dmesg.boot

aacd0 on aac0
aacd0: 953869MB (1953525168 sectors)
aacd1 on aac0
aacd1: 76315MB (156293120 sectors)
aacd2 on aac0
aacd2: 238475MB (488397168 sectors)
da0 at ahc0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
da0: <IBM-ESXS MAN3184MP F 5408> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da0: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit)
da0: Command Queueing enabled
da0: 17357MB (35548320 512 byte sectors: 255H 63S/T 2212C)
da1 at ahc0 bus 0 scbus2 target 1 lun 0
da1: <IBM-ESXS DTN036W3UWDY10FN S27P> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da1: 160.000MB/s transfers (80.000MHz DT, offset 127, 16bit)
da1: Command Queueing enabled
da1: 34715MB (71096640 512 byte sectors: 255H 63S/T 4425C)
GEOM_ELI: Device aacd1p1.eli created.

 

My NTFS partition resides on a 34GB IBM SCSI drive, da1s2. To confirm that /dev/da1 does indeed contain the NTFS partition, do:
# gpart show -p da1

=> 63 71096577 da1 MBR (33G)
     63 35664237 da1s1 ntfs (17G)
     35664300 35423325 da1s2 ntfs [active] (16G)
     71087625 9015 - free - (4.4M)

To mount the partition manually, do:

# ntfs-3g /dev/da1s2 /mnt/R1/tm01

Finally, add the appropriate line to /etc/fstab to have the NTFS partition mounted at the next system boot. For instance, my /etc/fstab contains:
 /dev/da1s2 /mnt/R1/tm01 ntfs rw,late,mountprog=/usr/local/bin/ntfs-3g 0 0

VNACCS - Mã biểu thuế

Error rendering macro 'viewxls' : Java heap space

VNACCS - Mã cảng

Dùng Ctrl + F để tìm cho nhanh nha các bạn, đợi dòng tiêu đề đỏi màu thì mới load hết (file dài quá mà, > 13K code )

Error rendering macro 'viewxls' : Java heap space

Source : Hỗ trợ VNACCS / VCIS

VNACCS - Mã đơn vị tính
CodeName 
NORAW NUMBER 
SETSETSBộ
DZNDOZEN
GROGROSS 
THIN THOUSANDSNghìn
PCEPIECESCái
PRPAIR 
MTRMETRES 
FOTFEET 
YRDYARDS 
MTKSQUARE METRES 
FTKSQUARE FEET 
YDKSQUARE YARDS 
GRMGRAMMES 
GDWGRAMMES BY DRY WEIGHT 
GICGRAMMES INCLUDING CONTAINERS 
GIIGRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS 
GMCGRAMMES BY METAL CONTENT 
KGMKILO-GRAMMES 
KDWKILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT 
KICKILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS 
KIIKILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS
KMCKILO-GRAMMES BY METAL CONTENT 
TNEMETRIC-TONS 
MDWMETRIC-TONS BY DRY WEIGHT 
MICMETRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS 
MIIMETRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS 
MMCMETRIC-TONS BY METAL CONTENT 
ONZOUNCE 
ODWOUNCE BY DRY WEIGHT 
OICOUNCE INCLUDING CONTAINERS 
OIIOUNCE INCLUDING INNER PACKINGS 
OMCOUNCE BY METAL CONTENT 
LBRPOUNDS 
LDWPOUNDS BY DRY WEIGHT 
LICPOUNDS INCLUDING CONTAINERS 
LIIPOUNDS INCLUDING INNER PACKINGS 
LMCPOUNDS BY METAL CONTENT 
STNSHORT TON 
LTNLONG TON 
DPTDISPLA CEMENT TONNAGE 
GTGROSS TONNAGE FOR VESSELS 
MLTMILLI-LITRES 
LTRLITRES 
KLKILO-LITRES 
MTQCUBIC METRES 
FTQCUBIC FEET 
YDQCUBIC YARDS 
OZIFLUID OUNCE 
TROTROY OUNCE 
PTIPINTS 
QTQUARTS 
GLLWINE GALLONS 
CTCARATS 
LCLACTOSE CONTAINED 

Source : Hỗ trợ VNACCS / VCIS

 

Lưu ý: Tờ khai đã hoàn thành thủ tục muốn hủy phải dùng nghiệp vụ CNO, không dùng PAI/PAE

CodeReason
H01Hết hiệu lực của tờ khai
H02Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký không có hàng đến cửa khẩu nhập
H03Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký hàng xuất khẩu chưa chịu sử giám sát của Cơ quan Hải quan
H04Khai nhiều lần cho một lô hàng
H05 

Source : Hỗ trơ VNACCS/VCIS

Mỗi khi đăng nhập vào PT_Software các bạn lại phải trả lời "Yes" cho câu thông báo dưới đây "Certificate is not trusted or expired"

Nhưng lần sau đăng nhập vào, các bạn lại bị hỏi lại, bực mình !

để fix lỗi này, các bạn cần phải có Chứng thư gốc: MIC National Root CA & nó phải được install vào Trusted Root Certification Authorities folder

step 0: download chứng thư trên, lưu vào máy tính của bạn

Step 1: right click trên chứng thư bạn vừa lưu, chọn Install Certificate

Step 2: click next trong khung Certificate Import Wizzard

Step 3: click next trong khung tiếp

Step 4: click Finish

 

 

VNACCS - MFR TEMPLATE

Nội dung template là một file txt từ trên xuống (tương ứng mỗi field là một dòng (chằng có tiều đề (field name gì ráo trọi))

Tab GENERAL INFORMATION

Nội dunggiải thích thêm

MFR 1 002146
9
I
VESSCODE1
VESSEL NAME
VOY
CCODE
POD
0
POL
0
01012014
BOLNUMBER 123
FIN
FINAL DESTINATION
PDL
PLACE OF DELIVERY
CONSIGNORCODE
CONSIGNOR NAME
POSTCOD
CONSIGNOR BUILDING
CONSIGNOR STREET AND NO./ PO BOX
CONSIGNOR DISTRICT
CONSIGNOR CITY
VN
0838220038
CONSIGNEECODE
CONSIGNEE NAME
POSTCOD
CONSIGNEE BUILDING
CONSIGNEE STREET AND NO./ PO BOX
CONSIGNOR DISTRICT
CONSIGNEE CITY
VN
0838247470
NOTIFYPARTCD1
NOTIFY PARTY 1 NAME
POSTCOD
NOTIFY 1 BUILDING
NOTIFY PARTY 1 STREET
NOTIFY DISTRICT
NOTIFY CITY
VN
0838220040
NOTIFYPARTCD2
NOTIFY PARTY 2 NAME
POSTCOD
NOTIFY 2 BUILDING
NOTIFY PARTY 2 STREET
NOTIFY PARTY 2 DISTRICT
NOTIFY PARTY 2 CITY
VN
0838247475


TRA


1
2
3
4
5
REMARKS

Đối với người dùng nhiều công ty, thay vì phải nhập lại mã số máy trạm và khóa truy cập cho mỗi công ty, ta có thể dùng cách sau:

PT_software lưu thông tin thiết lập máy trạm (Terminal ID TID) và khóa truy cập  máy trạm (Terminal Access Key - TAK) trong tập tin sau :

"%AppData%\VNACCS\PT_Software\user-environment_setup.xml"

như vậy ta chỉ cần tạo 2 tập tin cho 2 công ty tương ứng, rồi dùng script copy đè lên file gốc mỗi khi muốn chuyển đổi công ty.

Ubuntu - some regularly command

to clean apt data

sudo apt-get autoclean # only removes files that cannot be downloaded anymore (obsolete)
sudo apt-get clean
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade #this updates everything
sudo apt-get dist-upgrade #would upgrade you to the latest kernel in the repositories
#dist-upgrade is also able to remove existing packages if required
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get -f install
sudo dpkg --configure -a

to Install firefox 25

A. Install Firefox 25 in 5 easy steps

1. Download

Download the release from the official channels page:
www.mozilla.com/firefox/channels/
A 64 bit build is also available in the x86_64 directory of Mozilla's FTP.

This how-to supposes that the downloaded file is saved in the “Downloads” directory situated in your home directory.

2. Extract

The downloaded file is a compressed .tar.bz2 archive. In case you want to Learn more on these extensions: tar, bzip2. To extract this juicy archive, open the Downloads directory. Look for a file named firefox-25.0.tar.bz2, right-click on it and select “extract here”.

Alternatively, you can extract the archive from the command line:
cd ~/Downloads/
tar xjf firefox-25.0.tar.bz2

For those interested, here are the tar arguments used in the command:
x : eXtract
j : deal with bzipped file
f : read from a file (rather than a tape device)

The firefox-245.0.tar.bz2 archive can now be deleted.

3. Move to /opt

External programs like LibreOffice, Google Chrome, Adobe reader, ... are all installed in the /opt directory. If you want more info about why /opt, check out these two links:
Where to install my products on linux?
Filesystem Hierarchy Standard

If you already had a previous Firefox version installed in the /opt directory, remove it with the following command:
sudo rm -r /opt/firefox

Now move the firefox directory (which was created in your Downloads folder during extraction) to /opt:
sudo mv firefox /opt/firefox25

Depending on you usage pattern, follow the instructions for case 1 OR for case 2.

Case 1 :

 • “Backup” the old Firefox launcher:
 • sudo mv /usr/bin/firefox /usr/bin/firefox-old
 • Create a symbolic link pointing to the new Firefox version:
 • sudo ln -s /opt/firefox25/firefox /usr/bin/firefox
 • No need to update your icons/shortcuts, they should now launch the new version of Firefox.
 • Your old Firefox version is still installed. If you want to use it, run firefox-old in a terminal or create shortcuts/icons referring to firefox-old.

Case 2 :

 • Create a symbolic link pointing to the new Firefox version:
 • sudo ln -s /opt/firefox25/firefox /usr/bin/firefox254
 • Launch the newly installed Firefox by running firefox25 in a terminal, or create shortcuts/icons referring to firefox25.

5. Updates & Final

Firefox will manage its own updates independently of your system's package manager, an download subsequent releases. There will be no need to repeat the whole “procedure”... Enjoy Firefox!


 
lỗi hệ thống thông báohình ànhnguyến nhângiải quyết
A0018 sai Khóa truy cậpvào menu Lựa chọn/Thiết lập, (Alt+o+s) điều chình lại mã doanh nghiệp
A0019 sai Mã số máy trạmvào menu Lựa chọn/Thiết lập, (Alt+o+s) điều chình lại mã số máy trạm