monthly Container Freight Rate Insight (CFRI)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dear All,

Gửi các bạn Sales và Customer Service  Drewry monthly Container Freight Rate Insight (CFRI) nhé, họ có phân tích tình hình và xu hướng thị trường vận tải container thế giới

Mọi người tham khảo nhé.

CFRI-Report-September-2017-40004-TM-Forwarding .pdf

 

Elora

 

  • No labels