Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ chính phủ ngăn chặn Covid-19

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Chúng ta sẽ đối phó được! Mong mọi người hiểu và đoàn kết, đồng lòng thực hiện, mình tin sẽ đẩy lùi được và chiến thắng đc dịch này!

Hãy copy chia sẻ với người khác cùng biết!