Phan cong cong viec Airport Office
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kể từ 05/04/2015, công việc văn phòng Airport được giao như sau:

 JohnAmyDanny
Airfreight   
Import DocsMSW
Export DocsSMW
OperationsS M
Land (Cross-border)MWS
Project & Special CargoWWM
Agents follow-up & development M 
 all as one!
Denotations: M- Main
 S- Support
 W - When require
    

Chi tiết: Airport Team.xlsx 

Các bạn liên hệ công tác APLS team theo như được phân công.

  • No labels