Customer Services Meeting to be held after Sales Meeting
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dear All,

Bắt đầu từ tháng 12/2016, hàng tháng bộ phận Customer services/ chứng từ toàn công ty sẽ họp vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, tiếp theo sau cuộc họp định kỳ của sales.

Thời gian họp Sale + Cus tháng 12/2016 sẽ phân bố như sau:

Địa điểm: Văn phòng công ty – Tầng 17
Thời gian: sáng ngày 05/12/2016
- 09h00 -10h00: họp sales
- 10h00-11h00: họp Cus


@ IT: Anh Quốc Anh vui lòng set up hệ thống liên lạc để các anh chị Sales + Cus ở các văn phòng khác có thể họp trực tiếp cùng văn phòng.

Lưu ý: Những trường hợp nghỉ trong ngày họp công ty phải được thông báo trước và phải được sự approved của Ban Giám Đốc. Nghỉ vào ngày này sẽ tính là nghỉ không lương.


Best Regards,
Catherine Trang
AD & HR Team Leader
T&M Forwarding Ltd.
Pearl Plaza Office Tower – 17/F
561A Dien Bien Phu Street – Binh Thanh District
Ho Chi Minh City - Vietnam
Phone: +84 8 3899 8696 Mobile: +84 918 380 941

www.tmforwarding.com
E-card: www.tmforwarding.com/bizcard/catherinetrang

  • No labels