Schedule and Contact list from carrier in Hochiminh
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hôm trước có bạn sale Hải phòng hỏi Hanna về lịch tàu và contact detail của sale hãng tàu ở HCM.

Mình gửi các bạn tham khảo ở đây nhé.

SERVICE.xlsx

SHIPPING LINES AND COLOADER CONTACT DETAIL.xls

Hanna Hoai

  • No labels