Advance Filing Rules - Japan 24 - AFR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sources:

Implementation of the Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information: http://www.customs.go.jp/english/summary/advance/

Guidance (Appendix): http://www.customs.go.jp/english/summary/advance/annex.htm

AFR: http://www.naccscenter.com/afr/

 

Summary:

On March 30, 2012, a bill to amend part of the Customs Tariff Law and relevant laws has passed through the Diet. This amendment enacts the Advance Filing Rules, which require a vessel operator or a NVOCC to electronically submit to the Customs information on maritime container cargoes to be loaded on a vessel intended to entry into a port in Japan, in principle no later than 24 hours before departure of the vessel from a port of loading. The Rules will be implemented in March 2014.


01 AFR Introduction

01 AFR Presentation

Summary of AFR


What to be filed:

 

annex03 - Data Elements to be filed

 

Detailed description of goods:

Specific and detailed description of goods is required so that cargo particulars can be easily identified. HS code (6 digits) is also required.

Japan Customs requires to input concrete and detailed information on description of goods to easily identify the contents of cargo in conducting risk assessment. In case it is difficult to identify the contents of the cargo by inputting the vague description of goods in the list given below, such filing will not be accepted. For example, “Parts” is not accepted but “Motorcycle parts” is accepted.

An example of List of Unacceptable Description of Goods:

annex09 - Unacceptable Items

annex10 - Input Fileds for HBL


Frequently Asked Questions (FAQs):

The filer can use the service provider. Multiple reporter IDs can be obtained for same company. However in order to have better control and use of Cargowise for filing, we'll use one ID for each company, i.e. T&M Forwarding and DTK Logistics with respective selection of branch.

Carrier Code for T&M: J222

Carrier Code for DTK: J220

04 - FAQs

 

Filing by using Cargowise:

Cargowise Japan AFR Guide

Cargowise AFR Guide - Update 28Feb2014


Message Status:

Release Status:

Completion Status:

Change to Japan AFR Amendment:

Change to AFR Amendment - Update 02-Apr-2014

 

 

  • No labels
  1. Các bạn lưu ý là khai AFR phải làm trước 24 tiếng trước giờ tầu chạy (Actual Time of Departure - ATD) và có thể sửa trước khi tầu chạy. Vì thế, kể cả khi chưa có thông tin đầy đủ thì vẩn phải khai AFR đúng thời hạn rồi sửa sau

  2. Thông tin về hàng hóa trên HB/L được khai qua bước AHR [Advance Cargo Information Registration (House B/L)], có thể được sửa qua bước CHR [Update Registered Advance Cargo Information (House B/L)] bởi người khai (filler) hoặc “Notification Forwarding Party of inputted House B/L” == đại lý giao hàng.

    Vì vậy, (có lẽ) cần / nên nhập Notify Forwarding Party để hỗ trợ chỉnh sửa khi cần thiết ! (question)

  3. Số vận đơn của HB/L để đăng ký AFR, EDI đang lấy mặc định là carrier code và số S (S12345678) (ví dụ hàng của T&M là J222S00094637). Định dạng số HB/L được phép là 12 ký tự, không tính carrier code.

    Tuy nhiên, anh thấy mình đang lấy số HB/L là T&M/XYZ-S12345678 [anh thấy các bạn thường để số B (Booking), đúng ra phải là S (Shipment)], XYZ là UNLOCO, (ví dụ T&M/TYO-S00094637). 

    Việc này có thể dẫn đến sai lệch cho đại lý cảng đích khi khai hải quan nhập vì họ chỉ biết số HB/L mình advise! (Hồi sau sẽ rõ - tính sau).